Algemene voorwaarden

1. Door de website Overnameweb te gebruiken, verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder met de verplichte anonimiteit van advertenties, zoals vermeld in 'Wat mag ik niet vermelden' van de Veelgestelde vragen.

2. Algemene Voorwaarden van gebruikers van Overnameweb worden enkel aanvaard mits schriftelijk akkoord.

3. De website Overnameweb wordt beheerd door de bv Sunbelt met zetel te Dennenlaan 35 te B - 2950 Kapellen met ondernemingsnummer
BE 0870.536.792.

4. De volledige inhoud en vormgeving van de website Overnameweb is de intellectuele eigendom van de bv Sunbelt en is als dusdanig beschermd door auteursrechten. Elk gebruik van een deel of het geheel van de website moet voorafgaandelijk en schriftelijk toegestaan worden door de bv Sunbelt. Meer in het bijzonder is het niet toegelaten commerciële contactaanvragen te versturen naar onze adverteerders. Elke inbreuk geeft Sunbelt recht op een schadevergoeding van 1.000 € per contactaanvraag en zal, bij herhaling, vervolgd worden voor de rechtbank.

5. De intellectuele rechten van de door derden aangeboden informatie kunnen door Overnameweb niet nagetrokken worden en vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanbieder(s) van deze informatie. Meer in het bijzonder is de intellectuele eigendom van door derden geplaatste teksten of afbeeldingen door Overnameweb niet te controleren en valt deze onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder(s). Afbeeldingen waarop een copyright rust en waarvoor je geen licentie hebt, mag je onder geen voorwaarden op onze website plaatsen. Bij inbreuk worden eventueel door ons betaalde boetes of compensatiebedragen op jou verhaald!

6. Overnameweb stelt alles in het werk om te voorzien in een permanente toegang tot de website voor de gebruiker. Indien onvoorziene omstandigheden, storingen, onderbrekingen of noodzakelijk onderhoud, de website ontoegankelijk of slechts gedeeltelijk toegankelijk maken, kunnen gebruikers van de website geen schade verhalen op Overnameweb.

7. Overnameweb neemt geen aansprakelijkheid aan betreffende de inhoud van de aangeboden of de aangevraagde informatie, die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de aanbieder of de aanvrager van deze informatie. In het bijzonder wordt geen enkele financiële informatie door Overnameweb op haar juistheid gecontroleerd en bijgevolg garandeert Overnameweb dan ook geen juistheid van de aangeboden informatie.

8. Overnameweb neemt geen aansprakelijkheid aan als gevolg van onjuiste of onvolledige opname of foutief doorsturen van informatie. Ook de geldigheid van de informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Overnameweb.

9. Een aanvraag voor bijkomende informatie over gepubliceerde aanbiedingen wordt door Overnameweb naar de betrokken aanbieders doorgestuurd. Het staat deze aanbieders vrij al dan niet de gewenste informatie te bezorgen, zonder enige aansprakelijkheid voor Overnameweb. Indien echter een aanbieder systematisch nalaat ontvangen contactaanvragen te beantwoorden, zal Overnameweb de aanbieding verwijderen zonder dat hiertegenover enige schadevergoeding staat.

9bis. Overnameweb fungeert als communicatieplatform tussen overlaters, professionele bemiddelaars en overnemers. Bij het tot stand brengen van deze communicatie beschikt Overnameweb over persoonlijke gegevens van de overnemer, welke met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Hierin volgen wij strikt ons privacybeleid, in overeenstemming met de reglementering rond algemene gegevens verordening (AVG of GDPR).
Je kan ons privacybeleid hier (https://www.overnameweb.be/privacybeleid) raadplegen.
Bij het plaatsen van een advertentie op de Overnameweb site geef je Overnameweb de formele bevestiging dat je als overlater of professioneel bemiddelaar op gelijkaardige correcte wijze omspringt met de verworven persoonlijke gegevens van de overnemer of geïnteresseerde partij in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming).

10. Overnameweb is te allen tijde en zonder opgave van reden gerechtigd de aangeboden informatie te weigeren of de al geplaatste informatie te verwijderen van de site zonder dat hiertegenover enige schadevergoeding staat. 

11. Overnameweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van de aangeboden of de aangevraagde informatie, in het bijzonder voor de eventueel daaruit volgende beslissingen of daden die door de gebruiker worden genomen op basis van deze informatie zoals eventuele contacten of contracten.

12. Overnameweb raadt alle gebruikers van haar website aan om professionele begeleiders te raadplegen alvorens tot een overname te beslissen.

13. Overnameweb aanvaardt geen informatie met betrekking tot pornografie, prostitutie, discriminatie of racisme, illegale drugs of medicijnen, illegale wapens, illegale software, illegale muziek of alle andere vormen van illegale activiteiten.

14. Overnameweb aanvaardt geen informatie op haar website met een politieke boodschap noch met een beledigende inhoud.

15. Overnameweb behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen aan de vorm en de inhoud van de site.

16. Eventueel opgenomen publiciteit op haar website weerspiegelt geen standpunt van of binding met Overnameweb.

17. Overnameweb is geen publiciteitsbureau waar je advertenties plaatst voor een bepaalde periode maar een overnameplatform waar men een over te laten zaak op internet aanbiedt. Zodra de overname gerealiseerd werd of niet meer van toepassing is, eindigt de overeenkomst. De eventueel resterende publiciteitsperiode vervalt en kan derhalve niet gebruikt worden om een nieuwe over te laten zaak aan te bieden.

18. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

19. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt uitsluitend onder de bevoegde rechtbanken van Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is Nederlands.